B O D Y M I N D   I N S T I T U T E 

 

År 3 og År 4

Terapeut- og Instruktør overbygningen

 

Det er en forudsætning for deltagelse på terapeutoverbygningen, at man først har gennemført grund-uddannelsen på År1 samt År2.

 

Selve undervisningen på terapeutoverbygningen omfatter 30 aftener og 20 hele dage.

Der arbejdes igennem de to år indgående i mindre supervisionsgrupper, både med deltagernes individuelle proces og med dybtgående terapeutisk træning og undervisningsteknik.

 

Terapeut- og Instruktør overbygningen afsluttes med Speciale, censoreret Eksamen og Diplom. Efter afsluttet eksamen kan den enkelte deltager kalde sig ”Bodymind Krops- og Gestaltterapeut”.

 

 

Beskrivelse af terapeutoverbygningen:

På År3 undervises der direkte i gestaltterapi, og deltagerne træner som ”terapeuter” for hinanden under supervision. Selve Bodymind-arbejdet fra År1 og År2 fortsættes, nu med et terapeutisk perspektiv. Der undervises ligeledes i, hvordan man kan kombinere gestaltterapien med Bodymind Metoden™. Udover selve undervisningen, arbejdes der som på År1 og År2 i mindre grupper, og der afleveres grupperapporter hver måned.

 

Terapeutoverbygningen er ligesom År1 og År2 primært oplevelsesorienteret. Den nødvendige teori bliver løbende koblet på, dels som selvstændigt stof, og dels som en integreret del af selve terapien.

 

Teorien fokuserer på det at arbejde med andre mennesker, f.eks:

Modstand, overføring, modoverføring, projektion.

Reaktioner, holdninger, værdier.

Forsvarsmekanismer og karakterstrukturer.

Neurose, psykose, borderlines.

Kommunikation – verbal og nonverbal.

Konfliktløsning.

Temaer/motiver i et liv.

Etik.

 

 

Egen-terapi:

Der kræves et minimum af eksterne terapi-timer for hver enkelt elev i løbet af År3 og År4 – hos eksterne krops- og gestalt-terapeuter, som Bodymind Institute godkender:

 

Det endelig antal terapitimer vil afhænge af den enkelte elevs behov og eventuelle tidligere terapi-forløb. Det vigtigste er, at hver elev får de terapitimer der er nødvendige, for at den enkelte kan være klar til eksamen efter År4.

 

Begrebet ”løbende terapi” skal opfyldes, så eleven hele tiden får arbejdet med sin egen proces – f.eks. projektioner, traumer, blokeringer/forhindringer for at komme videre – både personligt - og professionelt med egen terapeutrolle.  ”Løbende terapi” betyder, at eleven er i terapi mindst hver 14. dag igennem hele terapeutoverbygningen.

 

 

Skriftlig opgave efter År3:

Der afleveres en større skriftlig opgave efter År3, som samtidig er en del af den endelige eksamen efter År4.

 

 

Praktikåret:

År4 er praktikåret, hvor der stadig er løbende undervisning, men hvor hovedvægten ligger på elevernes eget arbejde med eksterne klienter og undervisningsgrupper udenfor den egentlige undervisning – alt under supervision.

 

Eleverne arbejder direkte med at øve sig i at praktisere terapi – både med individuelle klienter, par og grupper. Herudover øver de sig i at undervise grupper i forbindelse med deres specialeprojekter. Endelig træner de supervision og coaching. Der føres ”logbog” over alle klienter samt al undervisning, supervision og coaching.

 

Selve undervisningen tager direkte udgangspunkt i elevernes egne ”cases” med deres klienter og undervisningsgrupper, supervision og coaching.

 

 

Ekstern supervision:

Udover selve undervisningen på År4 og den supervision de får der, modtager eleverne løbende supervision fra eksterne supervisorer, som er godkendt af Bodymind Institute, mindst hver 14. dag igennem hele År4.

 

 

Coaching:

Igennem hele praktikåret har hver elev sin personlige coach, som man løbende henvender sig til for at blive støttet i sin personlige og professionelle proces. Herved lærer eleverne også at coache andre.

 

 

Skriftlige opgaver:

I løbet af År4 afleveres enkelte (korte) skriftlige opgaver.

 

 

Gruppe-undervisning og Speciale:

Hver elev skal i løbet af det afsluttende forløb gennemføre et selvstændigt projekt, hvor man afprøver, hvordan man vil arbejde med Bodymind Metoden™ i en specifik undervisningsgruppe, som man selv sammensætter. En beskrivelse af projektet (Speciale) indgår som en del af den endelige eksamen. Specialet skal være på mindst 10 og max. 20 sider og afleveres i to eksemplarer.

 

 

Speciale-vejledning:

I forbindelse med elevernes gruppe-undervisning modtages omfattende specialevejledning, hvor eleverne afprøver deres undervisnings-ideer i forbindelse med teori og øvelser.

 

 

Eksamenskrav:

Eleverne skal kunne udføre terapi samt undervise i Bodymind Metoden™.

Eleverne kan gå til eksamen efter År4 , såfremt alle betingelserne for at blive indstillet til eksamen er opfyldt. For at blive praktiserende Bodymind- og Gestaltterapeut forudsættes egnethed, livserfaring og modenhed.

 

Eksamen består dels af det speciale eleven har udarbejdet, og dels af en praktisk prøve. Der er ekstern censor tilstede ved eksamen. Afsluttende Diplom udleveres efter bestået eksamen.

 

 

Terapeutoverbygningen er på 440 timers anvendt teori og superviseret praksis. Hertil kommer coaching og undervisningstræning samt omfattende personlig terapi og supervision.

 

 

Undervisningslokaler: Gotvedskolens uddannelsesafdeling, København.

 

 

Optagelse på Terapeut- og Instruktør overbygningen:

Det er en forudsætning for optagelse på Terapeut- og Instruktør overbygningen, at deltagerne først har fuldført den 1-årige grunduddannelse samt den videregående uddannelse på År2.

Derudover forudsættes egnethed, livserfaring og modenhed.

Optagelse finder derefter sted efter personlig samtale.

 

Vi gør opmærksom på, at denne 4-årige uddannelse ikke udbydes i øjeblikket.

 

For oplysni

nger om hvad der sker på Bodymind Institute her og nu

Kontakt Hanne Bom

35 42 42 11
Carl Johansgade 12, 2.th. - 2100 København Ø

 

 

 Al tekst og materiale på disse sider er copyrightet © Hanne Bom, Bodymind Institute

og må ikke benyttes uden skriftlig tilladelse.

Opdateret oktober 2005